Als een kind extra hulp nodig heeft

Als een kind zich anders ontwikkelt, is het vaak niet direct duidelijk waardoor dat komt. Samen onderzoeken we dat en ondertussen werken we aan de ontwikkeling van het kind. Wij bieden begeleiding en behandeling aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met bijvoorbeeld: 

  • een ontwikkelingsachterstand
  • een verstandelijke beperking
  • gedragsproblemen
  • een bijkomende beperking
  • bijkomende diagnose zoals autisme, ADHD of hechtingsproblematiek. 

Tevens begeleiden we ouders, leerkrachten en andere begeleiders bij de opvoeding en verzorging. Wij kunnen op verschillende manieren helpen. Dat hangt af van de situatie en behoefte.

Ontwikkelingsachterstand

Op jonge leeftijd komen de eerste signalen naar boven dat een kind zich anders ontwikkelt. Vaak is het niet direct duidelijk waardoor dat komt. Samen onderzoeken we dat en werken we ondertussen aan de ontwikkeling van het kind. Een kind ontwikkelt zich op verschillende gebieden, zoals spraak, grove en fijne motoriek, sociale vaardigheden en leervermogen. We spreken van een ontwikkelingsachterstand als een kind bepaalde vaardigheden niet beheerst op een leeftijd waarop dit gebruikelijk is. In onze begeleiding en behandeling kijken we naar alle ontwikkelingsgebieden en proberen een beeld te vormen van het totale functioneren.

Verstandelijke beperking

Het begrip ‘verstandelijke beperking’ is een verzamelnaam voor een ontwikkelingsstoornis waarbij de verstandelijke vermogens (IQ) zich niet in de normale snelheid ontwikkelen. Bij een jong kind is het vaak nog niet duidelijk of het om een verstandelijke beperking gaat. Naar mate het kind ouder wordt, wordt de beperking beter zichtbaar en meetbaar. Het valt op dat het kind zich minder snel ontwikkelt dan andere kinderen. Een kind met een verstandelijke beperking gaat bijvoorbeeld later dan leeftijdgenootjes zitten, staan, lopen en praten. Ook leert het kind minder snel en heeft het meer herhaling nodig om nieuwe dingen te leren.

Gedragsproblemen

Ieder kind vertoont wel eens ‘lastig gedrag’. Maar als dit dagelijks voorkomt, het kind zichzelf belemmert en het storend is voor de omgeving, dan kunnen we spreken van een gedragsprobleem. Te denken valt aan: agressie, teruggetrokken gedrag, bijna geen gesproken taal, gedrag uitlokken, druk gedrag en opstandig zijn. Vaak zijn gedragsproblemen een uiting van onbegrip of ongenoegen en hangen ze samen met problemen in de ontwikkeling. Als aan die problemen gewerkt wordt en verbetering optreedt, verminderen de gedragsproblemen vaak of verdwijnen ze zelfs. Samen met de ouders proberen we de oorzaak te achterhalen en ondersteunen we hen in de omgang met en opvoeding van hun kind. Met het kind gaan we aan de oorzaak werken en aan de slag om de gedragsproblemen te beperken.