Doelrealisatie GAS

“Waar is dat grafiekje?“

Het team van PSW Thuis Venlo was een van de eerste teams binnen PSW die werkten met de systematiek van Goal Attainment Scaling (GAS). Goal Attainment Scaling brengt schematisch in beeld hoe een cliënt scoort op de doelen die zijn opgesteld. Daardoor is de voortgang inzichtelijk. Team Venlo is nog steeds enthousiast: “Voor de cliënten en voor ons is GAS een echt hulpmiddel.”

Hoe werkt GAS?

GAS geeft in een grafiek weer hoe de voortgang/resultaten van een doel zich verhouden tot de beginsituatie. PSW hanteert een vierpuntschaal: de startsituatie (0), slechter dan bij de start (-1), beter dan bij de start (+1) en doel gehaald (+2). Na elk huisbezoek geeft de cliënt zijn/haar score aan op het doel waaraan gewerkt is. Joan: “GAS dwingt je om te kijken of je doet wat je moet doen, namelijk aan de doelen en begeleidingsafspraken werken. En je kunt meteen bijstellen en afstemmen wat er de volgende keer moet gebeuren.” Tessa: ”Als ik en mijn cliënt over een score van mening verschillen, kan ik een eigen score invullen. Het mooie is dat je dan vanzelf een onderwerp van gesprek hebt.”

Samen is de kern

Joan: “Alles wordt samen met de cliënt ingevuld, het liefst door de cliënt zelf. Echt eigen regie dus. De grafiek geeft meteen een duidelijk visueel beeld van hoe het ervoor staat. Veel cliënten vinden dat erg prettig.” Tessa: “Cliënten zijn benieuwd naar de grafiek en vragen ernaar. Het brengt hen dus iets.” Naast de score kan er aanvullend gerapporteerd worden op de doelen en begeleidingsafspraken. Yvonne: “Ook dat doen we, tenzij het echt niet kan, met de cliënt samen.” Maartje: “We merken dat het cliënten motiveert. Zelfs als een score is achteruit gegaan. Ook dan ga je het gesprek aan: hoe komt het dat het nu minder is, wat kunnen we daaraan doen en wat heb jij daarvoor nodig? Soms zijn persoonlijke omstandigheden bijvoorbeeld de reden dat het even minder gaat. Of merk je dat een doel te hoog gegrepen is. De scores dwingen je het gesprek aan te gaan, dat is fijn.”

Verantwoording

De GAS scores en rapportage zijn gekoppeld aan MoreCare4. Yvonne: “De gemeente Venlo is blij met onze ondersteuningsplannen, men vindt ze concreet en cliëntgericht. Je kunt precies aangeven hoe het ervoor staat met de opdracht die je gekregen hebt.”