De kletspot: centrale ouder/verwantenraad in gesprek met centrale cliëntencommissie

De Centrale ouder/verwantenraad speelde samen met de Centrale cliëntencommissie het Kletspotspel. In de kletspot zitten kaartjes met bevindingen en uitspraken uit het cliëntervaringsonderzoek. De vragen en stellingen op de kaartjes nodigen uit tot gesprek.

Klik hier om er een filmverslag van te zien.

In een kletspot-gesprek met cliënten en ouders/verwanten kwam de wens van ouders/verwanten op tafel meer activiteiten aan te bieden in de vrije tijd en weekenden. Cliënten hadden daar een andere kijk op. ‘We hebben al zoveel taken en bezigheden na dagbesteding/werk. We vinden het fijn om na een werkweek ‘gewoon’ vrij te zijn en met een zak chips op de bank te Netflixen.’

Medezeggenschapsregeling

In 2023 is een start gemaakt met de evaluatie van de medezeggenschapsregeling. Er is een enquête gehouden over de ervaringen met de medezeggenschapsregeling. Deze is uitgezet naar alle lokale ouder/verwantenraden, klankbordgroepen, cliëntenraden, centrale cliëntencommissie en teamleiders. De werkgroep medezeggenschap, bestaande uit vier leden van de centrale ouder/verwantenraad, ondersteuningsfunctionaris medezeggenschap, zorgmanager wonen en bestuurssecretaris, heeft unaniem een besluit genomen over de visie op medezeggenschap en de inrichting van medezeggenschap. Hiermee komt nog meer tot uitdrukking dat de dialoog de grondslag is voor medezeggenschap bij PSW. Ook komt nu nadrukkelijk naar voren dat het primaat van medezeggenschap bij de cliënt ligt. In 2024 zal de visie worden uitgewerkt in concrete reglementen.

"Onze mening wordt serieus genomen."

Monica Hagen, Jan Lommen en Leo Litjens zijn leden van ouder/verwantenraden van PSW. Zij waren al meerdere keren betrokken bij een sollicitatieprocedure van een teamleider, manager en zelfs bestuurder. Hoe ervaren deze ouders/verwanten hun rol in dit proces?

PSW bouwt al jaren in zijn sollicitatieprocedures in dat cliënten en ouders/verwanten deelnemen aan de selectie en werving van leidinggevenden. Binnen de sector wonen is het een verplichting vanuit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) dat een cliëntenraad (en/of ouder/verwantenraad) adviesrecht heeft op de selectie en benoeming van de teamleider. Binnen de andere de sectoren en voor managers- en bestuursfuncties geldt dat niet. Toch wil PSW ook daar de mening van ouders/verwanten horen.

Jan Lommen is de vader van Marco die dagbesteding van PSW krijgt en bij PSW in Nederweert woont: “Het is goed zo veel mogelijk verschillende deelnemers bij een sollicitatiegesprek te hebben. Dat maakt dat kans groter dat je de juiste persoon op de juiste plek krijgt. Het is fijn als alle gesprekspartners het helemaal of in ieder geval grotendeels met elkaar eens zijn. Als dat niet zo is, worden alle ‘voors en tegens’ op een rijtje gezet. Mijn ervaring is dat je in het evaluatiegesprek open en eerlijk kunt zeggen wat je van een kandidaat vindt. Gelukkig komen de meningen overigens meestal overeen! Als ouder wil ik vooral het gevoel proeven of iemand een klik heeft met onze kinderen en verwanten. Zeker van een teamleider die dicht bij de bewoners staat, wil je weten of hij/zij onze kinderen en verwanten centraal stelt. De manier waarop we nu invloed hebben op de keuze van leidinggevenden binnen PSW is wat mij betreft prima. Ik hoop dat PSW gewoon op deze voet verder gaat.”

De zoon van Monica Hagen, Thomas, woont bij PSW in Weert en krijgt daar ook dagbesteding: “Het is inderdaad fijn als het draagvlak voor een keuze breed is. Bij de keuze van een manager of bestuurder hebben naast ons bijvoorbeeld de ondernemingsraad en teamleiders of managers een rol. Na een gesprek is er altijd meteen een terugkoppeling. Het is fijn om te merken dat onze mening daarbij van belang is en serieus genomen wordt. Als ouder/verwant heb je vaak te maken met een kind of familielid dat ‘levenslang en levensbreed’ zorg nodig heeft. De betrokkenheid van ouders/verwanten is daardoor hoog. Je wilt graag toetsen of een kandidaat zich hiervan bewust is. We bereiden een gesprek altijd goed voor, je wilt natuurlijk de juiste dingen vragen. We worden daarbij door PSW goed voorzien van de noodzakelijke informatie. Het is fijn om te merken dat je als ouder/verwant inbreng hebt op belangrijke beslissingen als de keuze van een teamleider, manager of bestuurder.”

Leo Litjens is de broer van Jan die al ruim vijftig (!) jaar de dagbesteding van PSW bezoekt en inmiddels ook al jaren bij PSW in Roermond woont: “Voor ouders/verwanten is het, naast functionele vaardigheden, ervaring en kennis, belangrijk om te weten hoe een toekomstig leidinggevende als mens is: hoe staat iemand in het leven, wat vindt hij/zij belangrijk, welke hobby’s heeft de kandidaat, hoe kijkt hij/zij aan tegen contact met ouders/verwanten? Zo vorm je een beeld van de kandidaat op menselijk vlak. Je wilt iemand kiezen die past bij PSW waar werken in de driehoek belangrijk is. Om daar een mening over te vormen heb je in een gesprek wel even de tijd nodig. Ik hoop dat PSW die tijd ruim blijft inplannen en dat deze persoonlijke informatie voor ons beschikbaar blijft. De wervingsbureaus die de voorselectie doen laten deze voorinformatie wel eens weg, terwijl hij voor ons juist heel interessant is. Wij voeren een gesprek altijd zonder iemand van PSW erbij. Ik voel me vrij en op mijn gemak om onbelemmerd het gesprek te voeren. Ook de evaluaties zijn open en eerlijk waarbij onze mening en besluitvorming serieus wordt genomen.”

Naast de positieve ervaringen hebben de drie ouders/verwanten ook een paar aandachts- en verbeterpunten voor PSW:

Leo: “Zeker bij kandidaten die niet uit de zorg komen, is het inbouwen van een meeloopdag in de procedure van meerwaarde. De kandidaat zelf en PSW kunnen ervaren of iemand bij PSW past en de meeloopdag geeft aanknopingspunten voor het sollicitatiegesprek.”

Monica: ”De groep ouders/verwanten die deelneemt aan de procedures is best klein, dat maakt het kwetsbaar. PSW kan de groep groter maken door bijvoorbeeld meer ouders/verwanten aan een gesprek deel te laten nemen. Daardoor groeit de ervaring en expertise bij meer mensen. Bij ‘nieuwe’ ouders/verwanten die nog niet veel ervaring hebben is het goed hen hierin te begeleiden. Het gaat wel om belangrijke beslissingen.”

Jan: “Bij de laatste procedures was er telkens maar één geschikte kandidaat om het gesprek mee aan te gaan. PSW legt ons wel uit waarom dat is en geeft ons duidelijk mee dat we ons hierdoor niet moeten laten beïnvloeden, maar bij twijfel kan die druk toch gaan meewegen. Het is fijner als er een keuze tussen kandidaten mogelijk is.”