Bevindingen van de Centrale ouder/verwantenraad op het Kwaliteitsbeeld 2023

U heeft het kwaliteitsbeeld 2023 van PSW in handen.

Voor 2023 is, zoals in 2022 al aangekondigd, gekozen voor een kwaliteitsbeeld, waarbij diverse linkjes zijn opgenomen naar filmpjes waarmee in beeld en geluid de beleving van de kwaliteit van de zorg binnen PSW nader wordt aangeduid.

Daarbij komen met name de cliënten zelf aan het woord. En wie kan nu beter aangeven hoe de kwaliteit van zorg binnen PSW wordt ervaren dan de cliënten zelf. Wat opvalt is de grote tevredenheid van de geïnterviewde cliënten over de kwaliteit van de zorg. Zo ervaren zij de woning, woonomgeving en de eigen regie als zeer positief. Daar waar mogelijk maken zij volwaardig deel uit van het maatschappelijk leven. En dat geeft voldoening. Zij geven aan dat ze veel leuke dingen doen, zoals bijvoorbeeld samen koken of een terrasje pikken. Er is een goede communicatie en er wordt naar hun geluisterd. Iedereen wordt in zijn eigen waarde gelaten. Het is mooi om te zien als gevraagd wordt wat er beter kan, dat ze dan moeite hebben om iets te vinden. Ze zijn tevreden met hoe het gaat. En dat is een compliment voor PSW. Dit wordt bevestigd door de geluksscore die binnen PSW uitkomt op gemiddeld een 8,5. De scores voor de diverse onderdelen, zoals Wonen en dagbesteding, Thuis, Junior en werk scoren allemaal boven de 8. Ook de jobcoaching wordt door werkgevers en werknemers beloond met respectievelijk een 8,3 en 8,7.
Daarbij maken wij wel de kanttekening dat wij als ouders/verwanten ook wel eens minder positieve reacties krijgen, die dan vooral te maken hebben met het personeelsverloop en de toegenomen druk op zorg in het algemeen.

Maar ook medewerkers, leerlingen en stagiaires geven hun beleving van de zorg binnen PSW aan. Uit de filmpjes blijkt ook weer de bevlogenheid van de medewerkers. Belangrijk is daarbij dat medewerkers aangeven dat het gevoel bij de eerste ontmoeting met PSW als organisatie direct als goed wordt ervaren. Dat is van groot belang voor de werving van nieuwe medewerkers. Daarnaast zetten zij de cliënt op de eerste plaats. Er is nog tijd om leuke activiteiten te doen met de cliënt. De sfeer onderling wordt als goed ervaren. Als nadeel wordt ook door de medewerkers het verloop van het personeel aangegeven.

Ook de toekomstbestendige zorg maakt nadrukkelijk deel uit van het rapport. Een grote uitdaging die ons te wachten staat om ondanks de bezuinigingen in de zorg, het gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel en de toename van de zorgvraag, de kwaliteit van zorg op peil te houden. Dit vraagt om de inzet van nieuwe zorgtechnologieën, zoals bijvoorbeeld Artificial Intelligence dat ingezet kan worden in bijvoorbeeld het opstellen van ondersteuningsplannen. Daarnaast zal het organiseren van een netwerk rondom de cliënt een grote rol spelen alsmede het aangaan van samenwerkingen.
Het verhogen van het aantal vrijwilligers van 400 naar 1000 is erg ambitieus. Het vraagt naar onze mening om een grote extra inspanning. Daarbij vragen wij ons af of dit kan worden bereikt door de medewerkers, naast de zorgtaken voor onze kinderen/verwanten, die al hun volledige aandacht vragen, met deze taak te belasten. Voor het faciliteren van medewerkers om op lokaal niveau een netwerk rondom de cliënt  te bouwen zal naar onze mening extra tijd beschikbaar moeten worden gesteld. Alleen met een gezamenlijke inspanning zal het ons lukken om de zorg naar de toekomst betaalbaar en bereikbaar te houden met behoud van kwaliteit. Vooral dat laatste is een grote uitdaging waarover wij ons als ouders/verwanten al langer zorgen maken.

Voor wat betreft de werving en het behoud van personeel spreken wij onze waardering uit voor de inspanningen die in deze zijn verricht. Het boeien en binden van personeel is enorm belangrijk. Het is fijn om te zien dat ook de medewerkers, cliënten en ouders/verwanten betrokken worden bij de selectieprocedure van nieuwe medewerkers. Ook de ouders en verwanten kunnen bijdragen aan het werkplezier van de medewerkers door respectvol met hun om te gaan en als een compliment op zijn plaats is dit ook als zodanig uit te spreken.

We vinden het fijn dat de cliënten zelf in de vorm van de Centrale cliëntencommissie weer een grotere rol hebben gekregen in de behartiging van hun belangen. Zij krijgen de gelegenheid om in samenspraak met de Centrale ouder/verwantenraad mee te praten over zaken die direct op hun leven van invloed zijn. Leden van de Centrale cliëntencommissie waarderen dit en de ervaring leert dat zij heel goed in staat zijn om voor hun belangen op te komen. Als dit om meer personele ondersteuning vraagt, gaan wij er van uit dat PSW dit faciliteert. Wij ervaren de samenwerking als zeer positief.

Helaas moeten we constateren dat de incidentenanalyse weer een stijging aangeeft ten opzichte van de voorgaande jaren. Inzet moet zijn om deze in het belang van zowel de cliënten als de medewerkers te reduceren. De analyse op locatieniveau geeft daartoe de mogelijkheid, door gericht per locatie hierin actie te ondernemen op die onderdelen waar het nodig is. Wij zullen dit kritisch blijven volgen.

Samen met u zullen wij ons inspannen om de genoemde ontwikkelthema’s in 2024 en volgende nader vorm en inhoud te geven. Daarbij is het van belang om deze gedoseerd aan te pakken met oog voor datgene wat gezien de omstandigheden mogelijk en behapbaar is, voor zowel de organisatie als de Centrale ouder/verwantenraad.

Rest ons PSW Gewoon Doen Media onze complimenten te geven voor de filmpjes die in het kwaliteitsbeeld zijn opgenomen en daar een wezenlijk onderdeel van vormen.

 

Deze reflectie is in samenspraak met de leden van de Centrale ouder/verwantenraad tot stand gekomen.

Namens de Centrale ouder/verwantenraad van PSW
Thijs van Lier, voorzitter.