Afspraken en protocollen

Om de veiligheid van cliënten en medewerkers te waarborgen, heeft PSW zijn protocollen en afspraken vindbaar in het PSW portaal opgeslagen.

Medicatieveiligheid

In samenwerking met de aandachtsfunctionarissen medicatie heeft de commissie medicatie het medicatiebeleid onder de loep genomen, begin 2023 zijn de laatste puntjes op de i gezet. Het actualiseren van het beleid brengt met zich mee dat door alle betrokkenen nog eens kritisch wordt gekeken naar het hele medicatieproces. Hoe worden medicijnen bewaard? Maken we gebruik van medicijnrollen of zetten we nog medicatie uit? Delen we medicijnen uit en tekenen we direct af? Zijn de ‘papieren’ gegevens die we bewaren noodzakelijk en actueel? De aandachtsfunctionarissen medicatie hebben in hun teams extra aandacht besteed aan het volledig doorlopen van het medicatieproces, met de focus op het uitdelen van medicijnen en het aftekenen. Ook hebben ze kritisch gekeken naar medicijnen die nog worden uitgezet.

Een onderzoekje vanuit de commissie medicatie naar het uitzetten van medicatie heeft het inzicht gegeven dat de stap om vóóraf te controleren wat aan medicatie gegeven wordt, vaak overgeslagen wordt. Dus niet alleen de controle achteraf (direct per cliënt na toediening), maar ook vooraf ontbreekt vaker. Medewerkers blijken medicatie uit te zetten, omdat ze bang zijn dat ze deze anders vergeten te geven. Het betreft hier medicatie die niet in een blister zit en de angst om deze te vergeten komt voort uit dat medewerkers op basis van de zakjes op blisterrol medicijnen verstrekken. De werkwijze moet zijn: MediCheck openen of aftekenlijst van de apotheek erbij pakken, daarop zien wat iemand krijgt en wanneer, op basis daarvan de medicatie controleren, uitdelen en meteen aftekenen.
De aandachtsfunctionarissen brengen een en ander nogmaals ter sprake in hun team. Niet werkende of ontbrekende voorwaarden mogen geen reden zijn om niet volgens het medicatiebeleid te werken. Het is van belang dit dan met de team-/regioleider te bespreken.

Uit een uitvraag onder de ambulante medewerkers van PSW Junior en Thuis in de regio Weert-Nederweert-Leudal blijkt dat er zorgvuldig wordt gewerkt met het medicatiebeleid en dat dit uitvoerbaar is. Om een beter beeld te krijgen van de medicatie die op enkele plekken wordt verstrekt en de rol van begeleiders die cliënten ondersteunen met de controle van baxterrol, medicatiedozen en/of -cassettes, heeft de coördinerend verpleegkundige contact opgenomen met de betreffende begeleiders. Uit de gesprekken blijkt dat zij geen actieve of controlerende rol hebben op het gebied van medicijnen, maar een signalerende functie op het eigen medicatiebeheer van de cliënten vervullen door hen te vragen of het lukt met het medicijnbeheer en -gebruik. De coördinerend verpleegkundige heeft tips gegeven zoals het gebruik van blisters, automatische medicijndispenser Medido en op de vakantieopvang meer medewerkers te scholen.

Brandveiligheid

Alhoewel in veel locaties de verplichte BHV-scholingen worden gevolgd, nieuwe medewerkers worden geïnformeerd over hoe te handelen bij calamiteiten, een actueel calamiteitenplan aanwezig is en ontruimingsoefeningen plaatsvinden, zien we mogelijkheden om dit proces beter vorm te geven en te verbeteren. Hier wordt momenteel aan gewerkt.

PSW heeft in kaart gebracht hoe de organisatie van de bedrijfshulpverlening (BHV) geregeld is in locaties waarvan PSW niet de eigenaar of hoofdhuurder is, maar wel medewerkers en cliënten aanwezig zijn op momenten dat de hoofdhuurder er niet is. Dit komt met name voor bij ontwikkelingsgroepen, buitenschoolse opvang, weekend- en vakantieopvang en regionale kantoorlocaties. De inventarisatie laat zien waar ontruimingsoefeningen opgestart dienen te worden, waar instructies aan medewerkers nodig zijn, waar navraag naar een ontruimingsplan gedaan moet worden en waar geen aanvullende actie noodzakelijk is.

Voedselveiligheid

Naar aanleiding van de vernieuwde landelijke Hygiënecode zijn de huidige documenten rondom voedselveiligheid onder de loep genomen en in een nieuw jasje gestoken. In 2024 worden de laatste puntjes op de i gezet.

Hygiëne en infectiepreventie

De coördinerend verpleegkundige en een praktijkinstructeur met specifieke aandacht voor hygiëne en infectiepreventie, hebben in 2023 diverse locatiebezoeken gedaan. Vaak in combinatie met vragen vanuit teams over het op een professionele en hygiënische manier ondersteunen bij de algemene dagelijkse levensbehoeften (ADL). De coördinerend verpleegkundige of praktijkinstructeur kijkt op locatie mee tijdens ADL-momenten om tips te geven over de uitvoering in combinatie met hygiënisch werken. Medewerkers kunnen zich in Learnlinq ook opgeven voor ADL-workshops, waar hygiëne en aandacht voor een ergonomische manier van werken onderdeel van zijn.

Uit een landelijk inspectieonderzoek is gebleken dat hygiënisch werken in de gehandicaptenzorg lang niet altijd vanzelfsprekend is. PSW heeft deelgenomen aan een roadshow handhygiëne om meer bewustwording te creëren voor dit onderwerp. Aan de hand van een speciale UV-lamp die kan zien hoe goed de handen worden gedesinfecteerd, hebben de bezoekers in Reuver, Weert en Herten een korte opfriscursus gekregen over het belang van handhygiëne. Op basis van de uitkomsten van de raodshow worden op dit moment vervolgacties overwogen.

In veel locaties pakt een medewerker de taak op zich om hygiëne in het team onder de aandacht te blijven houden. In 2023 zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd, zodat deze medewerkers elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en van elkaar kunnen leren. Ook in 2024 krijgt dit een vervolg.

De commissie die zich PSW-breed bezighoudt met hygiëne en infectiepreventie (HIP-commissie) weegt voortdurend af hoe het belang van hygiënisch werken op een ‘pakkende’ manier onder de aandacht kan worden gebracht. Daarnaast nemen de praktijkinstructeurs het onderwerp expliciet mee in hun scholing en in de toetsing van voorbehouden en risicovolle handelingen.

Veiligheid van systemen: NEN 7510

Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is gewaarschuwd voor cyberaanvallen, gericht op onze systemen of die van nutsbedrijven. Door de afdeling ICT zijn in nauw overleg met externe ICT-ondersteuner Ictivity beveiligingsmaatregelen genomen om het risico te minimaliseren. Denk hierbij aan het blokkeren van e-mailcorrespondentie uit niet vertrouwde landen, extra beveiligingssoftware en maatregelen om kwetsbaarheden snel op te kunnen pakken, de impact ervan te analyseren en tegenmaatregelen te implementeren. Daarnaast toetst de afdeling ICT met enige regelmaat via interne nep phishing berichten of PSW medewerkers voldoende alert zijn op deze manier van indringen in onze systemen. Waar dit niet zo blijkt te zijn, worden medewerkers persoonlijk benaderd hoe zij hierin kunnen verbeteren. In het kader van NEN 7510 (norm voor informatiebeveiliging in de zorg) zijn in 2023 diverse vragen uitgezet bij deskundige partijen om de veiligheid van systemen verder te verbeteren, maar dit heeft begin 2024 nog niet tot een opdracht geleid.