Geweld in de zorgrelatie

Melden van grensoverschrijdend gedrag of (vermoeden van) (seksueel) geweld is vaak niet gemakkelijk. Zeker niet wanneer het vermoeden een collega betreft. Toch is het in het belang van iedereen. Het is goed om te bedenken dat melden niet betekent beschuldigen, maar vragen om zorgvuldige afweging en afwikkeling! Met respect voor de privacy van betrokkenen. Door tijdig te melden, worden situaties beter bespreekbaar en kan in voorkomende situaties worden uitgezocht wat er gebeurd is en ook wat het vervolg moet zijn. Als melden vanzelfsprekend wordt, draagt dat positief bij aan een cultuur van preventie en openheid.

Geweld in de zorgrelatie gaat over alle vormen van geweld door (een) medewerker(s) tegen een of meer cliënten en tussen cliënten onderling. Het kan gaan om grensoverschrijdend gedrag, verbaal, fysiek en/of seksueel geweld.

In de Jaarstukken PSW 2023 staat een overzicht van de klachten en meldingen in 2023. Klik daarvoor hier.