Intervisie

Binnen de sector PSW Junior en Thuis is een expliciete keuze gemaakt om medewerkers ruimte te geven om bewust met elkaar te kunnen reflecteren. De afspraak is gemaakt dat iedereen intervisie heeft en dat elke individuele medewerker toegang tot supervisie krijgt als er een supervisievraag is. Om een beeld te krijgen van of medewerkers al supervisie of intervisie hebben, hoe een en ander er uitziet en ervaren wordt, is in 2022 een nulmeting gedaan. Hieruit bleek dat op veel plekken geen supervisie en intervisie is, maar er wel behoefte aan is. Waar wel intervisie werd gedaan, leverde deze kwalitatief gezien onvoldoende op voor medewerkers. Dit heeft vooral te maken met dat er niet in de randvoorwaarden is geïnvesteerd om de intervisie goed te organiseren en ook te kunnen blijven doen. Inmiddels zijn de randvoorwaarden voor wat betreft de inhoud van de intervisie, de duur en de frequentie duidelijk geformuleerd. Deze uren worden gefaciliteerd en worden gezien als gewerkte uren.

In het najaar van 2023 zijn er vier interne intervisoren geworven. Zij beginnen in het eerste kwartaal van 2024 met het opstarten van intervisie of hervatten deze met groepen die al eerder begonnen zijn.

Er zijn teams die aangegeven hebben pas na de zomer van 2024 te willen starten. Dit heeft onder andere te maken met de vorming van nieuwe teams met samenwerkende organisaties. Het doel is dat in juli 2024 alle teams zijn opgenomen in de planning, zijn voorzien van een intervisor en vanaf augustus 2024 alle medewerkers in het primair proces van Junior en Thuis intervisie volgen. In december 2024 worden de resultaten en het procesverloop van de intervisie geëvalueerd. Ook wordt dan overwogen of het inzetten van intervisie interessant kan zijn voor de andere sectoren binnen PSW.