Planning & control en rapportages

PSW hanteert een planning & control cyclus die gaat over het op- en vaststellen van doelstellingen en het monitoren van de realisatie daarvan. De planning & control cyclus geeft de bestuurder en het management concrete handvatten om (bij)sturing te geven aan de activiteiten binnen de organisatie. PSW hanteert dit systeem al enkele jaren om zo doorlopend te kunnen monitoren en (snel te kunnen) sturen op ontwikkelingen die zich voordoen. De planning & control cyclus werkt dus anders dan de ‘vroegere’ werkwijze met jaarplannen en -begrotingen die op bepaalde momenten in het jaar geëvalueerd en bijgesteld werden. Onderdeel van de planning & control cyclus zijn een permanente informatievoorziening middels Power BI en Balanced Scorecard en rapportages van ondersteunende diensten naar het management.

De leidinggevenden van PSW rapporteren middels een vaste systematiek naar elkaar. Zo kent PSW de teamleiderrapportage van team- of regioleider naar betreffende manager, de managementrapportage van manager naar bestuurder en de managementreview van de bestuurder.